Проблематика цукрового діабету в аспекті профілактики серцево-судинних захворювань — резюме досягнень 2021/2022

Дата: 9 січня, 2023
Автор: Piotr Jankowski
Додаткова інформація

Примітка: Огляд публікацій охоплює період з 15.06.2021 р. по 09.07.2022 р.

Скорочення: ВР (RR — relative risk) — відносний ризик, ГПП-1 — глюкагоноподібний пептид, ДІ (CIconfidence interval) — довірчий інтервал, ІМТ (BMI — body mass index) — індекс маси тіла, СС — серцево-судинний, ССЗ — серцево-судинне захворювання, ФП (AF — atrial fibrillation) — фібриляція передсердь, ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності,  HR (hazard ratio) — відношення ризиків, OR (odds ratio) — співвідношення шансів, PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin type 9) — пропротеїнова конвертаза субтилізин/кексинового типу 9, RCT (randomized controlled trial) — рандомізоване контрольоване дослідження

[...]

Цукровий діабет

За останні роки відбувається еволюція лікування цукрового діабету. Це пов’язано з появою нових груп антидіабетичних препаратів і даних про їх вплив на прогноз. Зокрема, зростає значення флозинів та агоністів рецепторів GLP-1, що зумовлено, зокрема, виявленням їх сприятливого впливу на СС ризик. У першій половині 2022 року було опубліковано результати систематичного огляду з мережевим мета-аналізом 126 RCT, у яких період спостереження складав ≥24 тижні, а комбінований аналіз дозволив оцінити вплив окремих протидіабетичних ЛЗ на прогноз.35 Враховано дані 270 874 пацієнтів (середній вік 57,3 років, жінки 45%; середн. тривалість цукрового діабету 7,5 років, рівень глікованого гемоглобіну [HbA1c] сер. 8,0%). Понад 51% пацієнтів брали участь у дослідженнях, де критерієм включення була наявність   інфаркту міокарда або інсульту, а у 15% була серцева недостатність. Ризик серйозних СС подій (оцінених сумарно: інфаркт міокарда, інсульт або смерть від СС причин) був, порівняно з плацебо, нижчим при прийомі флозинів (HR 0,83; 95% ДІ: 0,79–0,87), агоністів рецепторів GLP-1 (0,89; 0,85–0,94) та похідних тіазолідиндіону (0,86; 0,76–0,98). Однак лікування інсуліном, метформіном, інгібіторами дипептидилпептидази 4 (гліптином) і похідними сульфонілсечовини не було пов’язане з ризиком цих явищ. Після виключення з аналізу досліджень, що оцінюють ефективність інсуліну, метформіну та сульфонілсечовини, виявлено, що зниження концентрації HbA1c на 1% було пов’язане зі зниженням на 15% (95% ДІ: 8–26%) ризику серйозних СС подій.

Деякі протидіабетичні препарати сприятливо впливають на прогноз завдяки своїм метаболічним ефектам. Додатковим механізмом захисної дії деяких груп ЛЗ може бути поліпшення функції ендотеліальних клітин. Мережевий мета-аналіз 30 досліджень показав, що найбільш сприятливий вплив на функцію ендотелію , починаючи з препаратів із найбільшим ефектом: агоністи рецепторів GLP-1, флозини, інгібітори α-глюкозидази, метформін і похідні тіазолідиндіону.36

Uneda та співавт. показали, що у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням використання як агоністів рецепторів GLP-1, так і флозинів (порівняно з плацебо) знижує ризик серйозних СС подій на 12% відповідно (RR 0,88; 95% ДІ: 0,81–0,96) i 9% (0,91; 0,83–1,00).37

[...]

Література
Дивіться також

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie